Bli en bedre hjelper for flyktninger gjennom nettkurs i migrasjonshelse

Bli en bedre hjelper for flyktninger gjennom nettkurs i migrasjonshelse

Bli en bedre hjelper for flyktninger gjennom nettkurs i migrasjonshelse

Økende migrasjonsstrømmer har gjort det nødvendig for oss alle å forstå og håndtere migrasjonsproblematikk. Spesielt for de av oss som jobber i kontakt med flyktninger er det viktig å tilegne seg kunnskap om migrasjonshelse for å møte flyktninger på en god og empatisk måte.


Derfor har Terapivakten, på oppdrag fra Hero Norge, utviklet et nettkurs i migrasjonshelse. Kurset er designet for å styrke din kompetanse innen dette fagfeltet, slik at du vil være bedre rustet i din rolle som hjelper. I denne artikkelen vil vi utforske hvordan kurset kan hjelpe deg å forstå de komplekse utfordringene knyttet til migrasjon, psykisk helse og det å være flyktning, samt hvordan du kan bruke denne kunnskapen i praksis. Vi vil også undersøke hvilket utbytte du kan få i forhold til det å ivareta deg selv som hjelper.


Vi vil også se på noen av de mange fordelene ved å øke din kompetanse innen migrasjonshelse, fra å forstå de grunnleggende prinsippene for migrasjon til å utvikle praktiske ferdigheter for å håndtere migrasjonsrelaterte problemer. Videre vil vi gi deg et innblikk i hvordan vårt nettkurs fungerer, og hvilke viktige temaer det dekker. Vårt mål er å gi deg en omfattende forståelse av migrasjonsproblematikk og psykisk helse, og å utruste deg med de nødvendige verktøyene for å håndtere disse utfordringene på en effektiv og medfølende måte.

Fordelene med økt kompetanse innen migrasjonshelse

Å forbedre din kompetanse innen migrasjonshelse kan ha mange fordeler, både på et personlig og profesjonelt nivå. For det første kan det gi deg en dypere forståelse for de utfordringene flyktninger står overfor, og dermed øke din evne til å vise empati og forståelse. For det andre kan det gi deg verdifulle ferdigheter og kunnskaper som kan være nyttige i mange forskjellige jobbsituasjoner, spesielt hvis du jobber i en sektor som har direkte kontakt med flyktninger eller migranter. Å ha en god forståelse for utfordringer knyttet til det å være flyktning, herunder hvilke konsekvenser det kan ha for flyktningers psykiske helse, kan gjøre deg til en mer effektiv og medfølende hjelper.

Her er noen av de viktigste fordelene med å kompetanseheving innen migrasjon og psykisk helse gjennom vårt nettkurs i migrasjonshelse:

 • Økt forståelse: Du vil få en dypere forståelse for de komplekse prosessene og utfordringene knyttet til migrasjon og flukt, herunder psykisk helse.
 • Verdifulle ferdigheter og nyttige verktøy: Du vil utvikle ferdigheter som kan være svært nyttige i mange jobbsituasjoner, spesielt i sektorer som jobber direkte med flyktninger og migranter. Du vil lære om verktøy du kan bruke i praksis for å bli en bedre hjelper.
 • Profesjonell utvikling: Ved å øke din kompetanse innen migrasjonshelse kan du forbedre dine karrieremuligheter og bli en mer attraktiv kandidat for arbeidsgivere.

Å øke din kompetanse innen migrasjonshelse kan derfor være en investering i din egen fremtid, både personlig og profesjonelt.Se vårt nettkurs i migrasjonshelse

 

Hvordan vårt nettkurs i migrasjonshelse fungerer

Med en strukturert tilnærming, gir vårt nettkurs i migrasjonshelse deg en dypere innsikt i de sammensatte problemstillingene knyttet til migrasjon.

Nettkurset er delt inn i seks lettforståelige leksjoner om migrasjonshelse. Noen av temaene har hjelpeark som gir deg en rask og enkel oversikt over de viktigste punktene. Disse korte, lettleste dokumentene er designet for å være lette å forstå og bruke til oppslag når du trenger det. De kan også være nyttige for å repetere og sammenstille kunnskapen du har tilegnet deg gjennom kurset.

Det vil også være noen temaer som har oppgaver du skal løse. Dette er for å sikre deg størst mulig læringsutbytte – å jobbe med temaene og anvende kunnskap i oppgaveløsning gir bedre forståelse av innholdet en har vært gjennom og fører ofte til at en husker det bedre. Ved å fullføre disse oppgavene, vil du bli bedre rustet til å håndtere de utfordringene du kan møte i din rolle som hjelper.

Det er også viktig å merke seg at kurset i migrasjonshelse er utviklet for å være forståelig for alle, uavhengig av tidligere kunnskap om migrasjon. Vi bruker klart og enkelt språk og forklarer alle fagtermer grundig. Dette gjør at du kan fokusere på å lære og utvikle din forståelse av migrasjon, i stedet for å slite deg gjennom vanskelige setninger og bekymre deg for komplisert terminologi.

Når du har gått gjennom leksjonene og gjennomført avsluttende prøve vil du motta et kompetansebevis.


Viktige temaer dekket i nettkurset i migrasjonshelse

Nettkurset vårt tar for seg en rekke viktige temaer som er sentrale for å forstå migrasjon og psykisk helse. Kurset skal gi deg de ferdighetene og den kompetansen du trenger for å møte flyktninger på en mest mulig empatisk og forståelsesfull måte. Det skal gi deg et solid kunnskapsgrunnlag, slik at du blir trygg i møte med mennesker i krise på flyktningmottakene. For å kunne gjøre dette, vil du lære mer om følgende viktige temaer:

 • Tvungen migrasjon: Lær hva som ligger i termen "forberedende empati" og forstå din rolle som hjelper og hva tvungen migrasjon betyr i et hjelpeperspektiv. Få økt kompetanse om hvordan du kan ta imot flyktninger på en god og organisert måte og forebygge uro og konflikter på mottakene.
 • Psykisk helse og flyktningforståelse: Lær hva som skjer med mennesker på flukt, hva en traumatisk hendelse er og å skille forskjellige traumatiske hendelser. Få kunnskap om grunnene til at noen kan motsette seg hjelp og viktige strategier for empatiske traumasamtaler.
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og kompleks traumatisering: Lær om PTSD, hva som kan forårsake lidelsen, hva som kjennetegner den og hvilken belastning det er for en person som har PTSD. Få kjennskap til andre lidelser som flyktninger kan ha og hva som kjennetegner kompleks traumatisering og dissosiasjon.
 • Barnevernfaglig perspektiv og traumesensitiv tilnærming: Barn trenger en helt annen hjelp og tilnærming enn voksne. Lær hvordan du som hjelper best kan forholde deg til, samt hjelpe, flyktningbarn. Få god kunnskap om traumesensitiv tilnærming, slik at du kan forstå hvordan traumatisering kan komme til utrykk i ulike aldersgrupper.

Viktige temaer dekket i nettkurset i migrasjonshelse

Praktiske ferdigheter du kan tilegne deg gjennom nettkurset i migrasjonshelse

Gjennom deltakelse i nettkurset i migrasjonsforståelse vil du kunne utvikle en rekke praktiske ferdigheter som er direkte anvendelige i arbeidet med flyktninger og migranter. Dette inkluderer blant annet kommunikasjon på tvers av kulturelle barrierer og konflikthåndtering. Her er noen av de viktigste ferdighetene du kan forvente å utvikle:

 • Kulturell sensitivitet og evnen til å arbeide effektivt på tvers av kulturelle forskjeller
 • Kommunikasjonsferdigheter tilpasset arbeid med flyktninger
 • Konflikthåndtering og problemløsning i krevende situasjoner

Disse ferdighetene vil ikke bare øke din kompetanse i migrasjonshelse, men også gjøre deg til en mer effektiv og empatisk hjelper i alle sammenhenger der du jobber med mennesker fra forskjellige kulturer og bakgrunner.

Verktøy du lærer om i nettkurset

Ved å delta på nettkurset i misjonsforståelse vil du lære om verktøy du kan bruke for å ha empatiske møter med flyktninger, samtidig som du tar vare på deg selv som hjelper. Det er viktig å være trygg i sin rolle for å best mulig kunne møte dem en skal hjelpe. Ved å bruke disse verktøyene i din arbeidssituasjon, gjør du kunnskap om til praksis, til det beste for både dem du møter og deg selv:

 • Den kognitive diamant og kognitiv fungering hos mennesker: Handler om hvordan du kan bruke den kognitive diamant som et konkret arbeidsverktøy i ditt arbeid med flyktninger.
 • Stressreaksjoner og "romming" som arbeidsmetode: Gir deg økt forståelse for de bakenforliggende årsakene til atferden til flyktninger du møter. Du vil lære å bruke "romming" som et verktøy for å møte flyktningene på en organisert måte og forebygge uro og konflikter på mottakene. I tillegg får du kunnskap om stressreaksjoner i deg som hjelper, slik at du lettere kan kjenne dem igjen og bruke "romming" som metode for å håndtere dette og bli en best mulig hjelper.

Hvordan du kan bruke din nye kunnskap i migrasjonshelse

Å tilegne seg kunnskap om migrasjon og flyktninger er en viktig del av å forstå dagens globale samfunn. Kurset i migrasjonshelse gir deg kunnskapen, ferdighetene og verktøyene du trenger for å møte flyktninger på best mulig måte, enten det er i din profesjonelle rolle, i frivillig arbeid, eller i hverdagslige samtaler.

Ved å delta på nettkurset i migrasjonshelse vil du lære om verktøy du kan bruke for å ha empatiske møter med flyktninger på mottak, samtidig som du tar vare på deg selv som hjelper. Ved å bruke disse verktøyene i din arbeidssituasjon, gjør du kunnskap om til praksis, til det beste for både dem du møter og deg selv.

Nettkurset vil ikke bare kunne bidra til å gjøre deg til en tryggere og bedre hjelper, men gi deg grunnlaget for a bidra til å forme en mer informert og empatisk holdning til migrasjon og flyktninger i samfunnet vårt. Å være informert og forstående er nøkkelen til å håndtere de utfordringene og mulighetene som migrasjon medfører.


Meld deg på nettkurset i migrasjonshelse

 

Ofte stilte spørsmål

Hva er fordelene med å ta et nettkurs i migrasjonshelse?

Nettkurset i migrasjonshelse gir deg en dypere forståelse av migrasjonsprosesser og utfordringer som flyktninger står overfor, spesielt psykiske utfordringer. Det hjelper deg å utvikle ferdigheter og kunnskap for å bedre støtte og hjelpe flyktninger på flyktningmottak, i ditt lokalsamfunn eller på din arbeidsplass.

Hvordan er kurset strukturert?

Kurset er strukturert i seks moduler som dekker forskjellige aspekter av migrasjon og psykisk helse.

Hvem passer kurset i migrasjonshelse for?

- Alle med personalansvar
- Ledere og andre ansatte på flyktningmottak
- Helsepersonell som vil øke sin migrasjonskunnskap
- Flyktningkoordinatorer og flyktningguider
- Ansatte og frivillige i humanitære organisasjoner
- Andre ansatte som ønsker å øke sin kompetanse innenfor migrasjonshelse

Hva sier tidligere deltagere om kurset?

Kurset i migrasjonshelse er velutprøvd, og vi har derfor mange svært fornøyde tidligere kursdeltagere. Her er en av deres tilbakemeldinger:

"Terapivakten holdt kurs i forberedende empati til våre ansatte som jobber med flyktninger. De ble en viktig støttespiller i å bli best mulig forberedt på å skulle ivareta seg selv og flyktninger under Ukrainakrisen. Meget kompetente foredragsholdere." Lona Gamst, Helsefaglig koordinator i Hero Norge


Flyktninghjelp gjennom økt kunnskap om migrasjonshelse og migrasjonsforståelse
Hva er kokain: En enkel forståelse

Vil du komme i kontakt med meg?

Takk for at du tok kontakt med meg. Du hører fra meg innen 48 timer.